АктуелностиУ складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 12. 07.2011.године у Новој Вароши, усвојен је
 
 
СТАТУТ УДРУЖЕЊА
„ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА ИЗВИКА“
 
 
Област остваривања циљева
Члан 1.
Друштво за неговање традиционалног певања ИЗВИКА (у даљем тексту: Друштво) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у областима културе и неговања традиција.
 


Циљеви Друштва
Члан 2.
Циљеви Друштва су усмерени на традиционално певање извика (изатега, назатег), и то на његово:
- Очување и неговање,
- Промовисање,
- Етно-музиколошко истраживање и
- Заштиту.
 
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Друштво нарочито спроводи следеће активности:
 - евидентирање и укључивање у свој рад постојећих певача,
 - прикупљање податке о територији на којој је очуван овај начин певања,
 - организовање фестивала са такмичењем у певању извика,
 - прикупљање и објављиваље стихова песама које се певају извика,
 - учествовање на фестивалима традиционалне и етно музике у земљи и иностранству,
 - наступи у медијима,
 - оснивање школе певања извика,
 - снимање носача звука,
 - ангажовање музиколошких стручњака на истраживању и заштити певања извика код домаћих и међународних институција,
 - израда интернет презентације Друштва.
 
Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружења је: „ Друштво за неговање традиционалног певања ИЗВИКА “
Друштво има седиште у Новој Вароши у улици Карађорђева бр. 36.
Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије.
 
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Члан Друштва може бити свако лице које прихвата циљеве Друштва и Статут и поднесе пријаву за учлањење председнику Друштва.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Друштво уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.
 
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, на образложени предлог председника Друштва.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.
 
Права, обавезе и одговорност чланства
Члан 7.
Члан Друштва има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;
3) бира и буде биран у органе Друштва;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Друштва;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Председник Друштва.
 
Унутрашња организација
Члан 8.
Органи Друштва су Скупштина, председник, потпредседник, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши председник Друштва, а у његовом одсуству потпредседник Друштва.
Мандат органа Друштва траје две године и могу се поново бирати на исте или друге функције у Друштву.
 
Члан 9.
Скупштину Друштва чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог председника удружења, као и на иницијативу већине чланова Управног одбора или на иницијативу најмање једне трећине чланова Друштва. Иницијатива се подноси председнику Друштва у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Друштва, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Друштва;
4) бира и разрешава чланове Управог одбора Друштва Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај председника Друштва;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна трећина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
 
Члан 10.
Председник Друштва је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.
Потпредседник Друштва помаже у раду и замењује председника Друштва.
Председника и потпредседника Друштва из својих редова бира Управни одбор. Опозив председника и потпредседника врши Управни одбор.
 
Члан 11.
Председник заступа Друштвао у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Потпредседник је овлашћен да, у одсуству председника, заступа Друштво и потписује сва финансијска и новчана документа у име Друштва.

Члан 12.
Председник друштва:
1) оперативно руководи радом Друштва и председава Управним одбором;
2) организује редовно обављање делатности Друштва;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) лично руководи пројектима Друштва;
5) представља Друштво пред средствима јавног информисања;.
5) предлаже Управном одбору кандидате за пријем чланова у Друштво, као и за престанак чланства у Друштву;

За свој рад председник је одговоран Управном одбору и Скупштини.

 
Члан 13.
Управни одбор:
1) управља радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;
2) бира и разрешава председника и потпредседника Друштва,
3) доноси финансијске одлуке;
4) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
5) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
6) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Друштва.
 
                                                                  Члан 14.
Надзорно одбор има предеседника и два члана, које бира Скупштина. Надзорно одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада
Члан 15.
Рад Друштва је јаван.
Председник Друштва се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине Друштва.
 
Члан 16.
Ради остварења својих циљева Друштва успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Друштво може приступити међународним удружењима или асоцијацијама сличне програмске оријентације, о чему одлуку доноси Управни одбор.
 
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 17.
Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
 
Престанак рада удружења
Члан 18.
Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
 
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
 Члан 19.
У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се на Библиотеку "Јован Томић" из Нове Вароши, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
 
Изглед и садржина печата
Члан 20.
Удружење има печат округлог облика на којем је кружно исписано: „ Друштво за неговање традиционалног певања ИЗВИКА Нова Варош“.
 
Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.
 
Члан 22.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
                                                                                    ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
                                                                                          Радојица Перишић
                                                                              
                                                                               _______________________________
 

Прво такмичење

Loading Player...
Loading Player...
Loading Player...
Loading Player...
Loading Player...
Loading Player...
Loading Player...

Пријатељи

Текстови песама

Посетиоци

336760
ДанасДанас128
ЈучеЈуче193
Ове недељеОве недеље321
Овог месецаОвог месеца2941
УкупноУкупно336760
Највише 10-03-2017 : 811
Пријављених 0
Гостију 8
Регистрованих 2
© 2018 Друшто за неговање традиционалног певања ИЗВИКА. Сва права задржана.
Дизајн: Небојиша Мишевић neso@beotel.rs
mod_dbrss2 AJAX RSS Reader poweredbysimplepie